Abdilaziz Camilov的预测决策跟踪

作者:冼楣欧

24apryelya2018Goda的dyelyegatsiyaRyespubliki乌VOglavye从Ministrominostrannykh德尔AbdulazizomKamilovymÇPyekinyeprinyalauchastiyeÇochyeryednomzasyedan​​iiSovyetaministrovinostrannykh德尔gosudarstvchlyenovShank....